al contingut a la navegació Informació de contacte

Registre Civil

Registre Civil

El registre civil és una funció administrativa que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatiu a l'estat civil de les persones naturals i altres que les lleis li encomanin.

En el registre civil s'inscriu els naixements, matrimonis i defuncions; la filiació; el nom i els cognoms de les persones; les emancipacions i habilitació d’edat; els antecedents penals; la pàtria potestat, la tutela; modificacions judicials de capacitat de les persones; nacionalitat i el veïnatge civil i altres representacions que fixa la llei.

Es pot fer la sol·licitud de manera presencial, per correu postal o a través de correu electrònic.

Més informació del Ministeri de Justícia

Us detallem els diferents tràmits que es poden sol.licitar:

Documentació necessària per a la inscripció de naixements

 • Qüestionari per a la declaració de naixement (imprès groc que donen a l'hospital). Omplert i firmat pel pare i la mare.
 • Certificat emès per l'hospital de no haver inscrit el nadó a cap Registre Civil.
 • Compareixença dels pares conforme no han registrat al nen/a en cap altre municipi, signada pel pare i la mare.
 • Volant d'empadronament del pare i/o mare.
 • Llibre de família, si el tenen. En cas contrari se'ls n'expedirà un.
 • DNI dels pares. En el cas d'estrangers, passaport o permís de residència.
 • Carnet de Salut del nadó.
 • Certificat de matrimoni, si s'escau, en el cas dels estrangers.

Documentació necessària per contraure matrimoni civil

 • Certificat literal de naixement.
 • Certificat d’empadronament dels ajuntaments de la localitat on s'ha residit en els últims dos anys que acrediti la residència durant el període esmentat.
 • Fotocòpia del DNI dels dos contraents.
 • Fotocòpia del DNI de dos testimonis (familiar o amic major d'edat).
 • Fitxa amb informació dels testimonis.

En el cas que un dels contraents sigui divorciat:

 1. Certificat literal de matrimoni anterior en el qual figuri l'anotació marginal de divorci.
 2. En el cas que un tribunal estranger hagués dictat la sentència de divorci, s'haurà  d'acreditar l'obtenció de l'exequàtur per la sala primera del Tribunal Suprem.

En el cas que un dels contraents sigui vidu:

 1. Certificat literal de matrimoni anterior.
 2. Certificat literal de defunció de l’espòs/osa.

En el cas que un dels contraents sigui estranger:

 1. Haurà d'adjuntar la mateixa documentació abans esmentada traduïda al català o castellà i legalitzada per les autoritats competents.
 2. Certificat de fe de vida i estat civil que indiqui si està solter, divorciat o vidu.
 3. A més a més, haurà de presentar un certificat del consolat o l'ambaixada del seu país a Espanya, en el qual s'especifiquin els requisits de capacitat per contraure  matrimoni que la seva legislació nacional exigeix.
 4. Si el promotor hagués residit en el seu país en els últims dos anys, haurà de presentar un certificat del consolat o l'ambaixada que determini si, de conformitat amb la legislació del seu país, és necessària o no la publicació d'edictes que anunciïn la pretensió de contraure matrimoni.

En el cas que un dels contraents tingui declarada la nul·litat del matrimoni anterior per un tribunal eclesiàstic:

 1. En aquest cas, s'haurà d'aportar un testimoniatge de la interlocutòria, dictada pel Jutjat de Primera Instància competent, que declari la conformitat de la resolució canònica amb el dret de l'Estat. La interlocutòria haurà de figurar, com a inscripció marginal, en el certificat literal de matrimoni de la persona interessada.

En el cas que un dels contraents sigui menor d'edat:

 1. Els menors d'edat només poden contraure matrimoni si estan emancipats (l'emancipació és possible a partir dels 16 anys).
 2. A partir dels 14 anys, els menors poden contraure matrimoni si ho autoritza el Jutge de Primera Instància.
 3. Els menors de 14 anys no poden contraure matrimoni en cap cas.

Observacions: La data i l’hora per a la celebració del matrimoni es notificarà una vegada s’hagi completat i aprovat l’expedient previ.